บทความเดือนมิถุนายน

บริษัท วอต้า จํากัด ก่อตั้งเมื่อ 1 มีนาคม 2559 ด้วยทุน
จดทะเบียน 1 ล้านบาท เลขที่จดทะเบียน 0215559001773
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัท ชั้นนําในด้านการพัฒนา
เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) และ โมบายแอพพลิเคชั่น
(Mobile Application) ที่ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า และผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง

บริษัท วอต้า จำกัด มีความปรารถนาที่จะให้บริการด้านการพัฒนาเว็บไซต์ และ โมบายแอพพลิเคชั่น แก่องค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยการมุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริมหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ใช้บริการ ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงที่สุด เป็นการตอบสนองความต้องการในการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับหน่วยงาน ให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป